Kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2017-2018

SỞ GD&ĐT GIA LAI

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ... / QĐ-THPTTC Chư Sê, ngày 23 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2017-2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH

 

- Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

- Căn cứ Công văn số 1411/SGDĐT-VP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Sở GD&ĐT Gia Lai về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia lai;

- Căn cứ Công văn số 1538/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục & Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Trường THPT Trường Chinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THPT Trường Chinh năm học 2017-2018. Gồm các ông bà có tên sau:

 1. Bà. Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban
 2. Ông. Lê Văn Hoàn - Phó ban
 3. Ông. Phan Văn Chi- Thư kí
 4. Ông. Trịnh Thu Hương – Uỷ viên
 5. Ông. Nguyễn Mộng Thuỳ - Uỷ viên
 6. Ông. Trần Đình Luyện - Uỷ viên
 7. Ông. Châu Văn Hiền - Uỷ viên
 8. Ông. Tạ Anh Tuấn - Uỷ viên
 9. Ông. Cao Văn Thành - Uỷ viên
 10. Ông. Trịnh Thị Trang - Uỷ viên
 11. Bà. Phùng Thị Minh Hồng - Uỷ viên

Điều 2. Các thành viên trong Ban kiểm tra làm việc theo kế hoạch kiểm tra nội bộ dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Gia Lai (b/c);                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Các Tổ CM (thực hiện);

- Lưu VT.

 

SỞ GD&ĐT GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

 

- Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

- Căn cứ Công văn số 1411/SGDĐT-VP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Sở GD&ĐT Gia Lai về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia lai;

- Căn cứ Công văn số 1538/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục & Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;

- Căn cứ Công văn số 110/SGDĐT-TTr ngày 12/9/2016 của Sở Giáo dục & Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học;

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Trường THPT Trường Chinh,

- Ban kiểm tra nội bộ trường THPT Trường Chinh xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.1. Mục đích:

Nhằm thực hiện kế hoạch của trường THPT Trường Chinh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017– 2018. Phát hiện những nhân tố tích cực để nhân rộng, kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác, thực hiện nội quy nhà trường để có biện pháp giúp đỡ, chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế, quy định của ngành.

Qua kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý. Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục.

1.2. Yêu cầu:

Phải kiểm tra toàn diện các nội dung và đối tượng trong nhà trường.

Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ phải công bằng, khách quan trong khi kiểm tra.

Kiểm tra nội bộ trong nhà trường thực hiện việc xem xét và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên, bộ phận trong nhà trường đối chiếu với các quy định hiện hành; phân tích nguyên nhân các ưu, khuyết điểm đồng thời đề xuất các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, các tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA NỘI BỘ

2.1. Kiểm tra toàn diện trường học:

- Kiểm tra về đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên;

- Kiểm tra cơ sở vật chất;

- Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ: Kế hoạch phát triển giáo dục; hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh; hoạt động và chất lượng giảng dạy, học tập các môn văn hoá và các hoạt động giáo dục khác.

- Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học;

+ Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên, bố trí và sử dụng đội ngũ;

+ Quản lí và tổ chức giáo dục học sinh;

+ Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường;

+ Công tác kiểm tra nội bộ trường học của Hiệu trưởng;

+ Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện quy chế dân chủ; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường;

+ Công tác tham mưu, xã hội hoá giáo dục; quan hệ phối hợp công tác giữa nhà trường với các đoàn thể quần chúng, ban đại diện cha mẹ học sinh.

+ Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành;

2.2. Kiểm tra giáo viên:

a. Kiểm tra toàn diện:

- Dự giờ đánh giá 02 tiết dạy.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên

b. Kiểm tra chuyên đề

- Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm của GV, thực hiện quy định chuyên môn;

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học, xây dựng ma trận và đề kiểm tra, chấm trả bài, nhập điểm vào phần mềm smas;

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, giáo án;

- Kiểm tra việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; việc bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ; công tác sinh hoạt chuyên môn trên trang “trường học kết nối”;

- Kiểm tra việc sử dụng thí nghiệm, thực hành, sử dụng thiết bị dạy học.

- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá;

- Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí;

- Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm;

- Kiểm tra chuyên đề dự giờ tiết dạy của giáo viên.

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm.

- Kiểm tra việc chấm, trả bài kiểm tra của giáo viên.

- Kiểm tra việc cập nhật điểm kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.

- Kiểm tra báo giảng hằng tuần của giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

2.3. Kiểm tra hoạt động của t, nhóm chuyên môn; các bộ phận (thư viện, thiết bị, tài chính, văn thư)

a. Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn:

+ Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn (tuần, tháng, năm học)

+ Kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình dạy học của tổ chuyên môn.

+ Kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.

+ Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị- thí nghiệm, đồ dùng dạy học.

+ Kiểm tra công tác hoạt động ngoại khóa của tổ chuyên môn.

+ Kiểm tra chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn: Thông qua sổ ghi biên bản họp tổ chuyên môn và các văn bản khác của tổ chuyên môn để kiểm tra các vấn đề sau:Các chuyên đề đã biên soạn trong năm học. Số buổi sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề, chuyên đề, số tiết giảng dạy tích hợp.

Việc triển khai đổi mới trong kiểm tra, đánh giá (xây dựng ma trận, xây dựng đề kiểm tra, lưu giữ ma trận và các đề kiểm tr 15’, kiểm tra 1 tiết…)

Việc tổ chức đổi mới hoạt động chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn qua mạng.

Việc triển khai tập huấn chuyên môn ở Tổ.

Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên của Tổ, của GV.

Sự phân công dạy thay của tổ.

Số tiết thao giảng của GV.

b. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:

- Kế hoạch mua sắm thiết bị theo nhu cầu dạy và học; việc tự làm và bổ sung đồ dùng, thiết bị dạy học.

- Việc bảo quản thiết bị dạy học, Việc khai thác sử dụng thiết bị dạy học.

c. Kiểm tra hoạt động của thư viện:

- Kiểm tra cơ sở vật chất của thư viện, như: phòng thư viện, thiết bị, bàn ghế, kệ tủ… Kiểm tra việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh;

- Kiểm tra số lượng và chất lượng sách, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa…

- Kiểm tra hoạt động của cán bộ phụ trách thư viện (việc thực hiện nội quy, việc cho mượn, thu hồi; hồ sơ sổ sách, bảo quản, giới thiệu, thống kê, phân loại, bổ sung sách, thực hiện giờ giấc, tinh thần, thái độ làm việc;

d. Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư, hành chính:

- Kiểm tra việc soạn thảo, luân chuyển, lưu trữ công văn đi, công văn đến;

- Kiểm tra việc quản lí con dấu;

- Kiểm tra việc quản lí, thiết bị, văn phòng phẩm;

- Kiểm tra việc quản lí các hồ sơ, sổ sách hành chính, giáo vụ (sổ đăng bộ, sổ gọi tên ghi điểm, sổ ghi đầu bài, học bạ, sổ quản lí cấp phát văn bằng, chứng chỉ; sổ nghị quyết của nhà trường, sổ kiểm tra của Hiệu trưởng, sổ khen thưởng, kỷ luật học sinh; sổ lưu trữ các văn bản, công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác)

-Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên văn thư;

e. Kiểm tra tài chính tài sản và công tác kế toán:

- Kiểm tra kế hoạch xây dựng tạo nguồn ngân sách của nhà trường, các khoản thu- chi ngân sách, thu- chi khác tại đơn vị;

- Kiểm tra việc quản lí và sử dụng các nguồn vốn bằng tiền mặt; việc thực hiện quyết toán thu- chi khác tại trường;

- Kiểm tra việc quản lí và sử dụng tài sản cố định; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác kế toán (chấp hành chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính);

2.4. Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh:

- Kiểm tra việc giáo dục toàn diện và việc tự rèn luyện của học sinh thông qua các đợt kiểm tra định kỳ, các kì thi tập trung, thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn, các Hội thi…

2.5. Kiểm tra đột xuất:

Ban kiểm tra nội bộ trường học sẽ kiểm tra đột xuất không báo trước các tổ chức, bộ phận trong nhà trường. Đặc biệt, quan tâm kiểm tra về hoạt động chuyên môn, cụ thể:

+ Dự giờ tiết dạy của giáo viên;

+ Hồ sơ sổ sách, giáo án;

+ Chấm, trả bài kiểm tra của giáo viên;

+ Cập nhật điểm kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường;

+ Sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học;

+ Kiểm tra báo giảng hằng tuần;

+ Kiểm tra việc thực hiện chương trình của giáo viên;

+ Kiểm tra việc xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TRA

- Ban kiểm tra nội bộ xây dựng đề cương kiểm tra mỗi tháng và trình Hiệu trưởng phê duyệt, sau đó tiến hành kiểm tra (định kì hoặc đột xuất); trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho sát với thực tế.

- Trong năm học phấn đấu kiểm tra toàn diện ít nhất 20% giáo viên, kiểm tra chuyên đề ít nhất mỗi giáo viên 01 lần. Kiểm tra đột xuất mỗi giáo viên ít nhất 01 lần. Các nội dung kiểm tra toàn diện, chuyên đề thì đối tượng được kiểm tra sẽ được báo trước ít nhất là 02 ngày, kiểm tra đột xuất thì được báo trước ít nhất là 05 phút.

- Mỗi nội dung kiểm tra nhất thiết phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ hồ sơ; hoàn thiện hồ sơ kiểm tra; báo cáo Hiệu trưởng kết quả kiểm tra.

- Hiệu trưởng xem xét kết quả kiểm tra, xác minh lại khi cần thiết; sau đó ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra.

- Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện xử lí sau kiểm tra, thông báo trong cuộc họp bằng văn bản trước cuộc họp Hội đồng sư phạm.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Cuối mỗi tháng, các thành viên trong Ban kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra về cho Hiệu trưởng. Đồng thời, đề xuất phương án khắc phục những tồn tại mà Ban kiểm tra phát hiện trong quá trình kiểm tra.

Cuối học kì và cuối năm học, hiệu trưởng phải báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trước hội đồng trường và gửi báo cáo về phòng thanh tra Sở giáo dục theo quy định (Báo cáo cuối học kì I: trước ngày 10/1 hằng năm; báo cáo cuối học kì II: trước ngày 30/5 hằng năm). Bên cạnh đó, nếu có vụ việc xảy ra đột xuất tại trường học được Sở GD yêu cầu báo cáo thì hiệu trưởng thực hiện báo cáo.

V. KẾ HOẠCH CHI TIẾT HÀNG THÁNG

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỰC HIỆN

08

Tuần 1

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018

- Kiểm tra việc bàn giao học sinh, CSVC.

-Kiểm tra việc bàn giao thiết bị các phòng thực hành thí nghiệm

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của GV

- Kiểm tra việc xây dựng các loại kế hoạch của tổ chuyên môn

- Kiểm tra cơ sở vật chất phòng thư viện, phòng máy tính tin học

BGH+ Các TT

BGH+GVCN các lớp

BGH+TT+ Nhân viên TB

BGH+ Các TT

 

BGH+ Các TT

BGH+ Nhân viên TV+ Gv phụ trách phòng máy

09

Tuần 2 đến tuần 5

 

-Dự giờ thăm lớp để nắm bắt tình hình dạy học của GVBM.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách GV toàn trường lần 1 vào tuần 4

- Hồ sơ 08 tổ CM lần 1 vào tuần 5.

- Kiểm tra việc tổ chức hoạt động HN-NGLL tháng 9.

- Kiểm tra toàn diện: 01GV :

- Kiểm tra chuyên đề: 04

- Kiểm tra đột xuất, kiểm tra chất lượng dạy- học của GV (ít nhất mỗi tổ 1 GV).

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm các lớp.

- Kiểm tra đột xuất kiểm tra chất lượng dạy- học của GV.

- Kiểm tra công tác y tế học đường.

- Kiểm tra công tác quản lí hành chính, tài chính, tài sản của NTr

- BGH+ Các TT

-BGH + TT

-BGH

-BGH

-BGH+ TT

-BGH+ TT

-BGH

 

-BGH+ TT

-BGH + TT

-BGH+Nhân viên y tế

-BGH+ BThanh tra

10

Tuần 6 đến tuần 9

 

- Dự giờ nắm tình hình giảng dạy của GVBM.

- Kiểm tra công tác quản lý thiết bị dạy học.

- KT việc cập nhật điểm điện tử các bài 15 phút, 01 tiết của GV.

- KT việc điểm diện học sinh tháng 09 của GVCN

- Kiểm tra việc tổ chức hoạt động HĐ-NGLL hàng tháng.

- Kiểm tra chất lượng dạy thêm trong trường, dạy HSG.

- Kiểm tra toàn diện: 05 GV

- Kiểm tra chuyên đề :6 GV

- Kiểm tra đột xuất, kiểm tra chất lượng dạy- học của GV.

- Kiểm tra tài vụ, tài chính, thư viện, TBDH ...

-Kiểm tra sự quan hệ phối hợp công tác giữa nhà trường và các đoàn thể: Công đoàn, Ban đại diện CMHS, Hội KH

- Kiểm tra công tác xã hội hóa giáo dục, quan hệ hợp tác giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS

-BGH+Các TT

-BGH+Các TT+NV TV

-BGH

-BGH

-BGH

-BGH+Các TT

-BGH+TT

-BGH +TT

-BGH +TT

-BGH+Bộ phận liên quan

-Thanh tra ND+Trưởng các đoàn thể

- BGH+ Ban ĐDCMHS

11

Tuần 10 đến tuần 14

 

- Dự giờ nắm tình hình giảng dạy của GVBM.

- Kiểm tra việc sử dụng dụng cụ dạy học của các môn xã hội.

- KT việc cập nhật điểm điện tử các bài 15 phút, 01 tiết của GV.

- KT việc điểm diện học sinh tháng 10 của GVCN

- Kiểm tra việc tổ chức hoạt động Hn-NGLL hàng tháng.

- Kiểm tra chất lượng dạy thêm trong trường, bồi dưỡng HSG.

­- Kiểm tra toàn diện:03 GV

- Kiểm tra chuyên đề giảng dạy:07

- Kiểm tra đột xuất, kiểm tra chất lượng dạy- học của GV.

- Kiểm tra tài chính năm học.

- Kiểm tra việc thực hiện các CV về luật phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn nhà trường

 

- Kiểm tra việc thực hiện phong trào xây dựng trường học “xanh- sạch- đẹp- an toàn”

-BGH + Các TT

-BGH-TT-Nhân viên TB.

-BGH-Các TT

-BGH

-BGH

-BGH+ các TT

-BGH+Các TT

-BGH+Các TT

-BGH+Các TT

-Ban TTND-Kế toán

 

- BGH+ Các bộ phận liên quan.

- Hiệu trưởng+ Phó HTr phụ trách CM

- BGH+ Ban chỉ đạo phong trào.

12

Tuần 15 đến tuần 18

 

- Kiểm tra thực hiện sổ sách GVCN toàn trường lần 2 vào tuần 19

- Kiểm tra hồ sơ tổ CM lần 2. vào tuần 19

- Dự giờ nắm tình hình GVBM.

- Kiểm tra công tác ôn tập và thi HKI.

- Kiểm tra việc dạy các tiết thực hành của các bộ môn Tự nhiên.

- KT việc cập nhập điểm của GVBM và khóa điểm diện học sinh học kì 1 của GVCN

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của GVBM.

- Kiểm tra việc ghi sổ đầu bài của GV giảng dạy

- Kiểm tra việc nhập điểm, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh cuối học kỳ I.

- Kiểm tra việc tổ chức hoạt động HN-NGLL hàng tháng.

- Kiểm tra toàn diện 01 GV

- Kiểm tra chuyên đề giảng dạy

- Kiểm tra đột xuất, kiểm tra chất lượng dạy- học của GV.

- Kiểm kê cuối năm 2013.

-Kiểm tra hoạt động của Hội chữ thập đỏ, y tế học đường

 

 • Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách.

 

- Kiểm tra việc tổ chức dạy thêm học thêm trong và ngoài trường

- Kiểm tra hoạt động của thư viện.

 

- Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư

- Kiểm tra việc quản lí và sử dụng tài sản của nhà trường

 

- Kiểm tra việc xếp loại học lực- hạnh kiểm HS

-BGH+ Các TT

 

-BGH.

-BGH-TT

- BGH + Các TT

-BGH

-BGH

-BGH - TT

-BGH - TT

-BGH

 

-BGH

-BGH+ Các TT

-BGH+TT

-BGH+TT

-BGH+TT

-BGH+VP

-BGH+CT Hội CTĐ + Nhân viên y tế

-BGH-Thanh tra ND - Kế toán

- BGH

- BGH+ Nhân viên thư viện.

-BGH+ văn thư

-BGH+ Thanh tra ND+ kế toán

-BGH+ GVCN

01

Tuần 19 đến tuần 22

 

- Kiểm tra việc kê khai tăng giờ của GV HK1.

- Dự giờ nắm tình hình giảng dạy của GVBM.

- Kiểm tra việc tổ chức hoạt động HĐ-NGLL hàng tháng.

- Kiểm tra chất lượng dạy thêm trong trường, dạy BDHSG.

- Kiểm tra toàn diện 01GV

- Kiểm tra chuyên đề giảng dạy: 03 GV

- Kiểm tra đột xuất, kiểm tra chất lượng dạy- học của GV.

- Kiểm tra việc thực hiện nội quy cơ quan của GV

- Kiểm tra đột xuất, kiểm tra chất lượng dạy- học của GV.

-BGH – Công đoàn.

-BGH - TT.

-BGH-TT.

-BGH-Các TT

-BGH-Các TT

-BGH-Các TT

-BGH-Các TT

-BGH

-BGH-Các TT

02

Tuần 23 đến tuần 24

 

- Kiểm tra cập nhật điểm điện tử của GV.

- KT việc điểm diện học sinh tháng 01 của GVCN.

- Kiểm tra việc sử dụng thiết bị thí nghiệm, sử dụng dụng cụ dạy học

- Kiểm tra toàn diện: 01 GV

- Kiểm tra chuyên đề 04 GV

-Kiểm tra đột xuất kiểm tra chất lượng dạy- học của GV.

- Kiểm tra việc lưu trữ và bảo quản hồ sơ.

-BGH+Các TT

-BGH

-BGH +TT

 

-BGH-Các TT

-BGH-Các TT

-BGH-Các TT

-BGH-NV văn thư

 

 

03

Tuần 23 đến tuần 24

 

- Kiểm tra công tác thực hành thí nghiệm Lý - Hoá – Sinh.

 

- Kiểm tra việc sử dụng dụng cụ dạy học của các môn xã hội.

- Kiểm tra việc cập nhật điểm điện tử của GV.

- KT việc điểm diện học sinh tháng 02 của GVCN

- Kiểm tra chất lượng dạy thêm trong trường.

- Kiểm tra toàn diện 05

- Kiểm tra chuyên đề giảng dạy 8 GV.

- Kiểm tra đột xuất, kiểm tra chất lượng dạy- học của GV.

- Kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ, văn thư lưu trữ.

- Kiểm tra việc thực hiện phong trào xây dựng trường học “xanh- sạch- đẹp- an toàn”

-BGH +Cô Hương, Luyện, Hiền

-BGH- Cô Hồng

-BGH

-BGH

-BGH-TT.

-BGH+TT

- BGH+TT

- BGH+TT

-BGH+ văn thư

-BGH+ Ban chỉ đạo phong trào.

04

Tuần 30 đến tuần 33

 

- Kiểm tra hồ sơ, hoc bạ K12 chuẩn bị cho công tác thi THPT quốc gia.

-KT việc điểm diện học sinh tháng 03 của GVCN

-Kiểm tra việc thực hiện chương trình của GVBM.

- Kiểm tra báo giảng và thực tế dạy học trên lớp của một số GV trong tất cả các tổ CM.

- Kiểm tra chất lượng dạy thêm trong trường, dạy BD HSG

- Kiểm tra toàn diện 2GV

- Kiểm tra chuyên đề 2GV.

- Kiểm tra đột xuất, kiểm tra chất lượng dạy- học của GV.

-Kiểm tra sự quan hệ phối hợp công tác giữa nhà trường và các đoàn thể: Công đoàn, Ban đại diện CMHS, Hội KH

-BGH-GVCN K12.

-BGH

-BGH+Các TT.

-BGH+ Các TT

 

-BGH-TT.

-BGH-TT

-BGH-TT

-BGH-TT

-BGH-TT

-Thanh tra ND+Trưởng các đoàn thể.

05

Tuần 34 đến tuần 37

 

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình các bộ môn.

- Kiểm tra công tác ôn tập HKII. Kiểm công tác thi cử HKII.

- Hoàn thành hồ sơ thi TN K12 (Lần 2).

 

- Kiểm tra việc xét HS lên lớp, ở lại, thi lại của GVCN.

- Kiểm tra việc ôn thi tốt nghiệp THPT của GV dạy 12.

- Kiểm tra đột xuất kiểm tra chất lượng dạy- học của GV.

- Kiểm tra việc xét xóa kỉ luật cho HS đợt 1

- Kiểm tra công tác thu hồi sách, tài liệu thư viện.

- Kiểm kê tài sản cuối năm học.

- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách.

 

-Kiểm tra việc xếp loại HL-HK của HS

-BGH-TT.

-BGH-TT

-BGH- GVCN - GV được phân công làm hồ sơ.

-BGH-GVCN.

-BGH-Các TT

-BGH-Các TT

-BGH-TT

-BGH-GVCN-CBTV

-BGH-GVCN-CBTV

-BGH-Thanh tra ND+Kế toán

-BGH- GVCN

06

-Kiểm tra chất lượng ôn thi tốt nghiệp cho HS 12

- Kiểm tra bồi dưỡng học sinh rèn luyện trong hè.

- Kiểm tra tài vụ, tài chính, thư viện, TBDH ...

-BGH – Các TT

-BGH-GVCN-Đoàn TN.

-BGH+ các bộ phận liên quan.

07

- Kiểm tra công tác tuyển sinh vào 10

-BGH-GV được phân công

08

- Kiểm tra việc xét xóa kỉ luật cho HS đợt 2

- Kiểm tra việc tổ chức thi lại, xét lên lớp sau khi thi.

- Biên chế năm học mới

-Hội đồng xét xóa kỹ luật của nhà trường.

-BGH

 

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra chuyên môn thực hiện trong năm học 2017-2018 của nhà trường. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh không hợp lí các tổ, giáo viên có thể trao đổi góp ý trực tiếp về Trưởng ban để điều chỉnh bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

 

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT Gia Lai (b/c);

- Các TT CM (để th/hiện);                         

- Lưu: VT, Hồ sơ CM.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 87
Hôm qua : 389
Tháng 05 : 6.335
Năm 2020 : 37.891