Kế hoạch năm học 2017-2018

SỞ GD&ĐT GIA LAI

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH

Số:...../KH-THPTTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chư Sê, ngày 26 tháng 8 năm 2017

 

                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2017-2018

 

Căn cứ vào Công văn số 1411/SGDĐT-VP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Sở GD&ĐT Gia Lai về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia lai;

Căn cứ Công văn số 1538/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục & Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2016-2017 và tình hình thực tế của nhà trường. Trường THPT Trường Chinh xây dựng Kế hoạch chuyên môn cho năm học 2017-2018 gồm những nội dụng sau đây:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC 2017-2018

Trường THPT Trường Chinh chính thức đi vào hoạt động từ 01/7/2008. Đến nay là bước sang năm học thứ 10, nhà trường có đủ các tổ chức đoàn thể: Chi bộ Đảng, Công đoàn cơ sở, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Ban đại diện CMHS. Trường có 08 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng, tình hình đội ngũ cụ thể như sau:

- Về đội ngũ giáo viên:

Tình hình đội ngũ

Số lượng biên chế

Nữ

Dân tộc

Nữ

dân tộc

Trình độ

Cao học

CB-GV đi biệt phái

CB-GV hợp đồng ngắn hạn

1. Cán bộ quản lý

2

1

0

0

0

 

 

2. Giáo viên

52

36

2

2

6

0

2

Văn

7

6

0

0

3

0

0

Sử

2

2

0

0

0

0

0

Địa

2

2

0

0

0

0

 

Tiếng Anh

6

5

0

0

0

0

 

Thể dục

3

0

0

0

0

0

0

Toán

8

2

1

1

1

0

 

4

4

0

0

0

2

1

Hóa

4

2

0

0

1

0

1

Sinh

4

3

0

0

1

0

0

Công nghệ

2

1

0

0

0

0

0

Tin

6

4

1

1

0

0

0

GDQP

2

1

0

0

0

0

0

GDCD

2

2

0

0

0

0

0

3. Nhân viên

8

6

1

0

0

0

 

Tổng số

CB,GV, CNV

62

43

3

2

6

0

2

 

- Về học sinh:

 

 

Khối 10

 

Số lớp

Sĩ số

Nam

Nữ

DT

NDT

Hộ nghèo

Cận nghèo

Chính sách

khó khăn

9

375

188

187

90

60

16

16

1

38

Khối 11

10

380

207

173

75

51

4

4

0

25

Khối 12

5

214

101

113

35

27

6

12

3

17

Tổng

24

969

496

473

200

138

42

38

4

80

 

B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học theo đúng công văn 1285/SGD&ĐT-VP ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Sở GD&ĐT Gia Lai về việc triển khai kế hoạch thời gian năm học.

Xây dựng chương trình giáo dục nhà trường theo đúng Công văn số 790/SGDĐT-GDTrH ngày 10/5/2016 về việc hướng dẫn xây dựng Chương trình giáo dục nhà trường và đổi mới soạn giảng bậc trung học; Công văn số 1351/SGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2016 về việc giải đáp các ý kiến về xây dựng Chương trình giáo dục nhà trường và chỉ đạo một số nội dung chuyên môn bậc trung học.Thực hiện công văn số 1127/SGD ĐT-GDTrH ngày 08 tháng 9 năm 2015 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường từ năm học 2015-2016. Năm học 2016 - 2017 trường đăng cai tổ chức sinh hoạt chuyên môn qua cụm trường hai môn Sinh Học và Tiếng Anh vào ngày 25/02/2017 và tham gia sinh hoạt cụm trường ở 04 trường khác với 06 môn.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và điều hành chuyên môn trong nhà trường. Phát huy vai trò chủ động sáng tạo của các tổ chuyên môn. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, mỗi tổ chuyên môn được bố trí sinh hoạt vào một buổi, đi sâu vào trao đổi, rút kinh nghiệm các chuyên đề, bài dạy cụ thể để trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các thành viên.

2. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá

2.1. Đổi mới phương pháp dạy học: Tiếp tục thực hiện đổi mới soạn giảng theo yêu cầu “định hướng phát triển năng lực học sinh”, dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học sinh.

Đổi mới trong đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên theo công văn số 994/SGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2015. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy. Đa dạng hóa các hình thức học tập, ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học tập ở nhà, ở ngoài trường.

Tiếp tục triển khai thực hiện công văn 5555/ BGD&ĐT-GDTrH, Bộ GD&ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2014 Về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng. Các môn học đều xây dựng ít nhất 2 chuyên đề/ 1 học kì và tổ chức dạy mẫu, góp ý rút kinh nghiệm và đăng trên trangTrường học kết nối”. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng các giờ học trên lớp, nhà trường chỉ đạo cho các tổ chức đoàn thể trong trường thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi có ý nghĩa thiết thực, từ đó giáo dục đạo đức và rèn luyện các kỹ năng sống cho HS.

Nhà trường quản lý chặc chẽ việc sử dụng các thiết bị dạy học: quán triệt giáo viên nghiêm túc sử dụng thiết bị, dụng cụ dạy học hiện có để phục vụ việc giảng dạy. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, trong quản lí. Khai thác triệt để những lợi ích của CNTT hỗ trợ cho giảng dạy: Hệ thống máy tính trong trường đều kết nối internet. BGH quản lý, điều hành công việc chủ yếu là thông qua hộp thư điện tử và Website của nhà trường. Hạn chế đến mức thấp nhất việc họp hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên dành thời gian đầu tư chuyên môn. Tập huấn cho toàn thể GV biết cách ứng dụng CNTT trong dạy học và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

2.2. Đổi mới kiểm tra và đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Nhà trường chỉ đạo các tổ xây dựng lịch kiểm tra 15 phút, một tiết ngay từ đầu năm học để học sinh chủ động trong ôn tập nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Các tổ xây dựng đề cương ôn tập cho HS với các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao; trường tổ chức kiểm tra tập trung với 11 môn cơ bản Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Văn, Tiếng Anh, GDCD, Công nghệ, Tin học. Nhà trường chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu: xây dựng ma trận đề, ra đề kiểm tra, coi kiểm tra tập trung, chấm bài và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Các môn còn lại chỉ đạo giáo viên tổ chức kiểm tra tại lớp, tuy nhiên vẫn tuân thủ nghiêm túc quy trình kiểm tra được quy định trong nội quy của nhà trường. Triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ.

Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra việc vận dụng kiến thức vào liên hệ thực tế trong các bài kiểm tra. Các bài kiểm tra định kì ở khối 12 là 100% trắc nghiệm, ở khối 10, 11 là 50% trắc nghiệm, 50% tự luận. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

GV chấm bài kiểm tra tự luận phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

Nhà trường thực hiện việc quản lý điểm số của học sinh bằng sổ điểm điện tử thống nhất chung theo Công văn số 1021/SGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2015 của Sở GDĐT được thực hiện nghiêm túc, mỗi môn học đều xây dựng lịch cập nhật điểm. Tổ trưởng chỉ đạo giáo viên cập nhật điểm đúng thời gian quy định và hiệu trưởng khóa các cột điểm, tránh tình trạng tự chỉnh sửa điểm. BGH phối hợp với tổ trưởng tăng cường công tác kiểm tra về việc cập nhật điểm của giáo viên.

3. Thực hiện các phong trào thi đua trong hoạt động chuyên môn

Nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành và huyện phát động như cuộc vận động “Hai không”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”, ... Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện các phong trào thi đua trong dạy và học của Bộ GD, Sở GD đề ra. Cụ thể:

Hưởng ứng phong trào thi đua chuyên đề ”Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia 2017”, trường đăng kí tỉ lệ TN là trên 85%. Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, sau 01 năm phấn đấu, kết quả thi TN THPT năm 2017 trường đạt tỉ lệ 97,41%.

Tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Tỉnh với 01 đề tài, kết quả được 01 giải Nhì. Đề tài được Sở GD&ĐT Gia Lai chọn tham gia cấp Quốc gia, kết quả được giải Khuyến Khích cấp Quốc gia.

Tham gia cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” trường có 01 đề tài được Sở GD&ĐT Gia Lai chọn dự thi ở Bộ GD và đạt giải Nhì cấp Quốc gia.

Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong năm học có 24 giáo viên tham gia hội thi và có 16 GV được công nhận GVDG cấp trường. Tham gia hội thi GVDG cấp Tỉnh, trường cử 06 GV tham gia và kết quả có 05 GV được công nhận GVDG cấp Tỉnh. Nâng cao hơn nữa chất lượng viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiêm túc đăng kí các danh hiệu thi đua và cố gắng phấn đấu thực hiện. Trong năm học 2016-2017, Hội đồng khoa học Sở GD&ĐT Gia Lai công nhận 13 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại B, 01 SKKN xếp loại A, 09 đề tài nghiên cứu KHSPƯD được công nhận loại Đạt từ cấp tỉnh trở lên, được áp dụng vào thực tế giảng dạy, mang lại hiệu quả cao.

4. Tăng cường đầu tư cho chất lượng mũi nhọn

Mặc dù chất lượng đầu vào lớp 10 của học sinh không cao, hầu như không có nguồn cho việc bồi dưỡng nâng cao nhưng lãnh đạo nhà trường luôn động viên khích lệ giáo viên chú trọng chất lượng mũi nhọn. Kết quả:

Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh 08 giải cấp Tỉnh (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích) và được một giải khuyến khích cấp quốc gia môn Vật lí.

Thi học sinh giỏi cấp tỉnh 09 giải cấp Tỉnh (1 giải nhất, 3 giải ba, 5 giải KK)

Bên cạnh việc đầu tư chất lượng các môn học trên lớp, nhà trường luôn hưởng ứng nhiệt tình các cuộc thi do các cấp tổ chức và đạt được nhiều thành tích cao. Cụ thể:

Giải báo Việt Dã mở rộng Gia Lai năm 2016 đạt 1 giải Nhất cá nhân, giải Ba đồng đội Nam, giải Ba đồng đội Nữ và giải Ba toàn đoàn.

Tham gia cuộc thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ trên Website: giaothonghocduong.com.vn do UB ATGT quốc gia phối hợp với bộ giáo dục tổ chức với hơn 2200 lượt học sinh đăng kí tham gia. Kết quả đạt 1 giải tập thể là 1 trong 10 trường trong cả nước có số lượng học sinh tham gia đầy đủ nhất.

Tham gia cuộc thi “Đi đường an toàn” do Bộ Giáo Dục tổ chức với hơn 800.000 lượt thi nằm trong top 10 trường có số lượng lượt thi cao nhất trong cả nước.

Tham gia cuộc thi “thực hiện ước mơ” do Tỉnh đoàn phát động kết quả 1 học sinh vào vòng bán kết.

Tham gia cuộc thi “Nét đẹp tri thức” do Tỉnh đoàn phát động có hơn 1600 bài dự thi. Kết quả đạt 1 giải Nhì.

5. Việc thực hiện dạy nghề phổ thông, công tác tư vấn, hướng nghiệp, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh trung học

Hoạt động dạy nghề phổ thông luôn được chú trọng, trường tổ chức dạy nghề Tin học chính khóa cho học sinh khối 11 với 105 tiết (3 tiết/ tuần, 35 tuần/năm), tổ chức kiểm tra, đánh giá đúng quy định. Hằng năm kết quả thi nghề PT luôn đạt kết quả cao, góp phần quan trọng trong việc cộng điểm khuyến khích cho học sinh trong xét điểm tốt nghiệp THPT.

Hoạt động NGLL và HĐ hướng nghiệp được tổ chức đúng theo yêu cầu của Bộ GD, nhà trường luôn đổi mới hình thức tổ chức phong phú, đa dạng vừa đảm bảo các nội dung theo PPCT và kế hoạch giảng dạy vừa lồng ghép các chuyên đề về giáo dục ATGT, Phòng chống tham nhũng, GD pháp luật, Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, Giáo dục môi trường, Giáo dục địa phương, …

Mỗi tổ chuyên môn tổ chức ngoại khoá 01 lần/ năm học với sự đổi mới và đa dạng về nội dung, hình thức tổ chức, thu hút được đông đảo giáo viên và học sinh tham gia; các buổi ngoại khoá tập trung các nội dung giáo dục về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ môi trường, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên…

6. Tổ chức dạy thêm trong nhà trường để củng cố, khắc sâu kiến thức cho học sinh khối 10, 11; ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 và phụ đạo học sinh yếu, kém

Nhà trường đã thực hiện công tác dạy thêm học thêm cho học sinh lớp 10, 11 để củng cố kiến thức, dạy ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 theo đúng các công văn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của UBND Tỉnh và của Sở GD&ĐT Gia Lai. Thực hiện miễn giảm tiền học thêm đối với học sinh người đồng bào, học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo, học sinh mồ côi và những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong năm học 2016-2017 tổng số tiền miễn giảm hơn 200 triệu đồng.

Thực hiện nghiêm túc việc dạy phụ đạo học sinh yếu, kém đối với học sinh khối 12: Học kì 1, giao cho giáo viên bộ môn có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở, phụ đạo học sinh mà thầy cô dạy; Sang học kì 2, giáo viên bộ môn lập danh sách dạy riêng vào các buổi học sinh rãnh tiết, dạy 08 môn thi tốt nghiệp. Việc dạy phụ đạo không thu tiền của học sinh.

Về công tác ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia duy trì đến hết ngày 16/6/2017. Xây dựng phân phối chương trình, soạn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2017 cho 09 môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD; Tổ chức kiểm tra chất lượng học sinh hằng tháng và tổ chức thi thử cho các em 2 lần, chấm và cung cấp điểm thi thử đến PHHS để cùng nhau phối hợp giúp các em có kì thi tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất.

7. Kết quả chất lượng đại trà của học sinh

Nhà trường chỉ đạo nghiêm túc thực hiện khung chương trình theo đúng các công văn của Bộ GD&ĐT. Thực hiện nhiều biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng dạy học.

Kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh trong năm học 2016-2017:

Xếp loại hạnh kiểm của học sinh:

Năm học

Tổng số HS

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2016-2017

837

661

78.97

141

16.85

18

2.15

16

1.91

 

Xếp loại học lực của học sinh:

Năm học

Tổng số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2016-2017

837

58

6.93

290

34.65

391

46.71

96

11.47

2

0.24

 

- Tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT khối 12 (kể cả thí sinh tự do): 97,41%. Trong đó có 182 học sinh 12 tham gia thi tốt nghiệp thi 100% đều đỗ tốt nghiệp.

8. Công tác duy trì sĩ số

Trong năm học 2016-2017 số học sinh nhà trường giảm 97 em chiếm 10,38%. Như vậy việc duy trì sĩ số học sinh trong năm học vừa qua chưa đạt chỉ tiêu đăng kí đầu năm học.

Nhà trường xác định duy trì sĩ số là 1 trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực giáo viên và GVCN. Bên cạnh việc xác định rõ các đối tượng, tìm hiểu nguyên nhân mà học sinh bỏ học nhà trường còn huy động được cả 1 hệ thống từ nhà trường, gia đình và xã hội tham gia hạn chế học sinh bỏ học với nhiều giải pháp đồng bộ.

Nhà trường đã kêu gọi các thầy cô dạy thêm học thêm trong nhà trường không thu tiền học thêm đối với học sinh người đồng bào, học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo, học sinh mồ côi và những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đoàn thanh niên nhà trường đã xây dựng “Vườn rau thanh niên” nhằm cải thiện bữa ăn cho một số học sinh người đồng bào thiểu số có hoàn cảnh khó khăn phải ở trọ xa nhà. Quyên góp SGK và đồ dùng học tập của các khóa trước trao cho các học sinh khó khăn hơn ở khóa sau.

  1. đoàn trường đã thực hiện phong trào “Cùng em tiếp bước đến trường”, các đoàn viên tiếp kiệm tiền để trao tặng 10 suất học bổng trị giá 170.000đ/1HS/tháng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập nhằm "Tiếp bước các em đến trường". Ngoài mặt vật chất, nhằm hỗ trợ các em về tình thần công đoàn trường phát động phong trào “Nâng cánh ước mơ” vận động mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong trường. Đây là hoạt động nhằm xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa thầy cô giáo với học sinh, qua đó kịp thời động viên các em tiếp tục học tập, góp phần cùng nhà trường duy trì sĩ số học sinh.

Hội chữ thập đỏ đã tặng thưởng cho hội viên học sinh vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện trong học kì I, học kì II với số tiền là 2.300.000đ. Vận động quyên góp 40 suất quà giá trị ít nhất 200.000 đồng/suất để trao tặng 40 gia đình hội viên là học sinh, thanh niên chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện vật chất vui tết đón xuân Đinh Dậu năm 2017.

Hội Khuyến học nhà trường đã làm tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình như động viên khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích cao trong giảng dạy và học tập, các giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, các học sinh có giải trong các kì thi từ học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, các học sinh tham gia có giải trong các hoạt động thể dục thể thao. Trong năm 2016-2017, Hội hỗ trợ tặng 46 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trị giá 4.600.000 đồng. Vận động các cơ quan, tổ chức trong Huyện hỗ trợ các học sinh người dân tộc thiểu số dự thi tốt nghiệp THPT năm 2016-2017 với số tiền 21.500.000 đồng.

9. Hoạt động kiểm tra chuyên môn nội bộ

Thực hiện nghiêm túc việc thanh kiểm tra chuyên môn theo đúng kế hoạch, kịp thời phát hiện những khuyết điểm tồn tại của giáo viên để kịp thời điều chỉnh, nhằm nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường. Kết quả cụ thể:

Kết quả kiểm tra nội bộ:

Kiểm tra toàn diện: 19 GV kết quả dự giờ có 29 tiết giỏi, 9 tiết khá. Xếp loại hồ sơ: 19 tốt.

Kiểm tra chuyên đề: Dự giờ 22 giáo viên kết quả 15 tiết giỏi, 7 tiết khá; Giáo án: 15 GV kết quả: 14 tốt, 1K; Hồ sơ giáo án: kiểm tra 15GV kết quả 14 tốt, 1 khá; Sử dụng thiết bị: 7GV kết quả tốt; Kiểm tra việc thực hiện chương trình của giáo viên: 35 giáo viên, kết quả GV thực hiện đúng PPCTr.

Kiểm tra toàn diện hồ sơ giảng dạy của GV theo kế hoạch: kiểm tra 46 lượt, kết quả 39 tốt, 7 Khá.

Ban giám hiệu kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: Học kì 1 kiểm tra 02 lần, kết quả xếp loại tốt 03; khá 10; TB 01; Không xếp loại 04. Học kì 2 kiểm tra 01 lần, kết quả: 9 tốt.

Kiểm tra đột xuất: Giáo án: 10 GV kết quả: 10 tốt; Hồ sơ sổ sách 01 tốt; Nhập điểm điện tử 01 giáo viên kết quả tốt, sử dụng thiết bị trong dạy học: 22 tốt.

10. Về công tác xây dựng đội ngũ

Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, tổ chức, sắp xếp thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Hầu hết CB, GV, CNV nhà trường đều trẻ, nhiệt tình, tích cực, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao trình độ giáo viên về: Chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay trường có 06 thạc sỹ; cán bộ quản lý đã có 02 người được học tập qua lớp Trung cấp LLCT, 01 CBQL đã học xong lớp bồi dưỡng quản lí giáo dục.

Cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. Triển khai nghiêm túc kế hoạch tự bồi dưỡng, giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ngay từ đầu năm học, hàng tháng tổ trưởng kiểm tra việc bồi dưỡng của mỗi thành viên.

Giáo viên Tiếng Anh tham gia đánh giá năng lực giáo viên, tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT đáp ứng việc triển khai Đề án: “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”. Tất cả giáo viên môn Tiếng Anh đều đạt chuẩn năng lực theo quy định.

Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Nâng cao hơn nữa chất lượng viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiêm túc đăng kí các danh hiệu thi đua và cố gắng phấn đấu thực hiện. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực của giáo viên về chuyên môn, kỹ năng chủ nhiệm lớp và hoạt động công tác Đoàn.

Phát huy hiệu quả các nội dung bồi dưỡng về: trải nghiệm sáng tạo, đổi mới kiểm tra, đánh giá, sinh hoạt tổ chuyên môn, giáo dục tích hợp, tư vấn hướng nghiệp,... trong việc nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy.

Các tổ chuyên môn lên kế hoạch sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học hiện có, đề xuất mua sắm trang thiết bị dạy học mới theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu nếu còn thiếu.

Nhà trường xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện đối với nhà giáo và các tổ chức đoàn thể trong trường để có định hướng chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ năm học phù hợp theo từng giai đoạn.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học: Nhà trường thực hiện chế độ thông tin qua email của cá nhân, phát huy hiệu quả Website của nhà trường theo hướng tất cả các thông tin hoạt động liên quan đến quá trình dạy học được cập nhật thường xuyên, đồng thời các tổ chuyên môn cập nhật đề và đáp án của các bài kiểm tra định hoặc các bài viết về chuyên môn được đăng tải trên website của trường.

Các tổ chuyên môn đã triển khai việc đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên hướng nghiên cứu bài học, chọn những bài khó và cử giáo viên soạn giáo án, dạy mẫu để tổ góp ý, từ đó thống nhất cách dạy hiệu quả nhất. Nhà trường lên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn trên trang web "Trường học kết nối" từng tháng trong năm, bước đầu giúp giáo viên làm quen với sự đổi mới này và nâng dần hiệu quả sinh hoạt.

11. Công tác xây dựng cơ sở vật chất và sử dụng thiết bị dạy học

Nhà trường tiếp tục tìm kiếm, huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường hỗ trợ để tăng cường cơ sở vật cho nhà trường đảm bảo cho các hoạt động dạy và học trong điều kiện tốt nhất. Trong năm học này, nhà trường đã thực hiện xã hội hóa xây dựng khu nhà chờ cho học sinh với tổng trị giá 102 triệu đồng; Xin kinh phí đầu tư mua 40 máy tính cho học sinh thực hành Tin học và 01 máy tính cho văn thư làm việc với tổng kinh phí là: 432 triệu đồng, xin kinh phí sửa chữa nhà vệ sinh, xây sân tập thể dục và xây tượng ông Trường Chinh với tổng kinh phí là: 447 triệu đồng.

  1. từ đầu năm học, nhà trường đã tiến hành bàn giao phòng học cho các lớp, các phòng thực hành cho các giáo viên bộ môn, nhân viên thiết bị sử dụng và bảo quản, cuối năm học nghiệm thu giao trả. Thường xuyên, kiểm tra và giáo dục ý thức giữ gìn, bảo quản, tự sửa chữa các trang thiết bị dạy và học cho học sinh và coi nhà trường lớp học là ngôi nhà thứ hai của mình. Nhà trường tiếp tục tìm kiếm, huy động các nguồn lực khác hỗ trợ để tăng cường CSVC trong các năm học tiếp theo.

12. Xếp loại thi đua CB-GV cả năm

 

Tổ CM

Kết quả xếp loại

Không XL

XS

Khá

TB

Không HT

Toán

05

3

0

0

0

Tin

01

5

0

0

0

Lý – KTCN

04

4

0

0

0

Hóa

02

3

0

0

0

Sinh– KTNN

05

0

0

0

0

Văn - TD

02

8

0

0

0

Địa

01

1

0

0

0

Sử -GDCD-GDQP

02

3

0

0

0

Anh văn

01

5

0

0

0

Văn phòng

02

7

0

0

0

Tổng cộng

25

39

0

0

0

 

* Kết quả thi đua - khen thưởng năm học 2016-2017:

-Cá nhân: Lao động tiên tiến: 63; chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 10; Bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh: 01; Giấy khen của GĐ Sở GD&ĐT: 01;

-Tập thể: Trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Tổ đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 09 tổ

13. Đánh giá chung

a) Ưu điểm: Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Gia Lai; xây dựng chương trình dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn, đúng chuẩn kiến thức kỹ năng. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo “định hướng phát triển năng lực của học sinh”, nhà trường quản lí điểm số của học sinh bằng điểm điện tử nên tránh được tình trạng nâng điểm của học sinh. Cán bộ giáo viên bước đầu làm quen với việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn trên trang Web “Trường học kết nối”. Việc dạy thêm, ôn thi tốt nghiệp và phụ đạo cho học sinh yếu kém được tổ chức chặc chẽ, đúng quy định của cấp trên.

Đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường đoàn kết, nhiệt tình, biết tự tìm tòi học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nên chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao; truyền thống, hình ảnh nhà trường ngày càng phát triển. Đã đạt nhiều thanh tích cao trong các phong trao thi đua các cuộc thi do Bộ giáo dục tổ chức. Kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt 97,41% cao hơn nhiều so với năm học trước.

b) Khuyết điểm:

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn trên trang Web “Trường học kết nối” chưa thực sự hiệu quả.

Tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn vẫn chưa thực sự tốt: các tiêu chí góp ý giờ dạy mới chưa được vận dụng một cách hiệu quả, thói quen nhận xét giờ dạy của giáo viên theo kiểu cũ, bình luận về cái chưa được của giáo viên dạy còn nặng nề. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường còn nặng về hình thức, phong trào.

Việc tổ chức dạy học theo chuyên đề còn gặp nhiều khó khăn, vì giáo viên phải tự lựa chọn và xây dựng chủ đề trên cơ sở chương trình dạy học định hướng nội dung trước đây. Bên cạnh đó, chất lượng học sinh của trường có học lực yếu tương đối nhiều nên học theo hướng đổi mới, học sinh làm trung tâm rất khó khăn.

Chất lượng học sinh tuyển sinh vào 10 chất lượng rất thấp nên mặc dù nhà trường đã tìm ra nhiều biện pháp thiết thực nhưng kết quả giáo dục chưa thật sự cao, tỉ lệ học sinh bỏ học còn nhiều chủ yếu là học lực yếu kém và lười học. Đạo đức học sinh vẫn còn biểu hiện chưa tốt: Chấp hành chưa tốt nội qui, gây gổ đánh nhau, vi phạm an toàn giao thông, ....

Vẫn còn có một số giáo viên ý thức chưa tốt, nên qua theo dõi còn có giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chất lượng chưa đảm bảo, các tiết dạy chưa thực sự đầu tư, hồ sơ giáo án còn sơ sài, hiệu quả trong công tác giáo dục còn nhiều bất cập.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học còn thiếu nhiều, nhất là phòng thực hành thí nghiệm, phòng thư viện chưa đạt chuẩn ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

2. Bài học kinh nghiệm

Tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ, tìm ra các giải pháp hiệu quả để quản lý và nâng cao chất lượng dạy và học.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng của công tác quản lý, chất lượng đào tạo, xây dựng niềm tin yêu của nhân dân để xã hội hóa giáo dục mạnh mẽ hơn trong nhà trường, tranh thủ sự đầu tư giúp đỡ các nguồn lực để xây dựng và phát triển nhà trường.

C. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

I. Phương hướng phn đấu chung

Năm học 2017-2018, nhà trường cần phát huy những mặt đã đạt được trong các năm học trước như công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đã bước đầu phát huy tác dụng; một số giải pháp quản lý, chuyên môn thực hiện bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GV; tạo ra khí thế thi đua, phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng đào tạo trong thầy và trò, nâng cao được uy tín, truyền thống, hình ảnh nhà trường; đồng thời cũng khắc phục một số mặt tồn tại, hạn chế.

Toàn trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về việc ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác nhà trường. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh.

3. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường.

4. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

5. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học.

6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

II. Các nhiệm vụ cụ thể:

- Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp và xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động:Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động Hai không; "Mỗi thy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; Tiếp tục phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, rèn luyện kĩ năng thái độ sống tích cực.

- Tiếp tục ổn định nề nếp, an ninh học đường, an toàn giao thông tạo một môi trường giáo dục trong sạch lành mạnh, một môi trường giáo dục không có các tệ nạn xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong việc rèn luyện lối sống, tăng cường giáo dục đạo đức học sinh, duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học.

- Triển khai nghiêm túc kế hoạch giáo dục trong năm học:

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

+ Tiếp tục thực hiện dạy nghề phổ thông theo quy định; rà soát cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy nghề phổ thông và lập tờ trình xin Sở GD&ĐT tổ chức dạy.

+ Tiếp tục đa dạng các hình thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh trung học. Thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền về biên giới, hải đảo; bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

+ Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đối với giáo viên chủ nhiệm khối 10 cần xây dựng kế hoạch để tạo điều kiện cho học sinh đầu cấp làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh. Nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa.

+ Củng cố và nâng cao chất lượng đại trà. Tiếp tục dạy thêm, học thêm trong nhà trường cho học sinh yếu, kém ở khối 10 và 11 đồng thời ôn thi THPT Quốc Gia cho học sinh khối 12 để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia cuối năm. Duy trì và đầu tư nhiều hơn nữa cho chất lượng mũi nhọn.

  • Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học sinh. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. Đổi mới soạn giảng theo yêu cầu “định hướng phát triển năng lực học sinh”, dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

Động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Tổ chức cho giáo viên tham gia cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp. Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao. Tham gia tốt các nội dung, các môn thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.

Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tổ chức, sắp xếp thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sự điều hành chuyên môn trong nhà trường. Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn trên trang web “Trường học kết nối”.

Cho GV tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của Sở GD. Triển khai nghiêm túc kế hoạch tự bồi dưỡng của giáo viên trong từng năm học. Giáo viên Tiếng Anh tham gia đánh giá năng lực giáo viên, tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án: “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì phải đi học để đạt chuẩn. Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Nâng cao hơn nữa chất lượng viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiêm túc đăng kí các danh hiệu thi đua và cố gắng phấn đấu thực hiện.

Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực của giáo viên về chủ môn, kỹ năng chủ nhiệm lớp và hoạt động công tác Đoàn.

Các tổ chuyên môn cần có kế hoạch sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học hiện có, tiếp tục đề xuất mua sắm trang thiết bị dạy học mới theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu nếu còn thiếu. Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong toàn thể giáo viên học sinh, nhà trường nghiên cứu tổ chức cuộc thi làm đồ dùng dạy học cấp trường.

- Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra chuyên đề, thanh tra toàn diện đối với nhà giáo và các tổ chức đoàn thể trong trường để có định hướng chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ năm học phù hợp theo từng gia đoạn.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học: Nhà trường thực hiện chế độ thông tin qua email của cá nhân, phát huy hiệu quả Website của nhà trường theo hướng tất cả các thông tin hoạt động liên quan đến quá trình dạy học được cập nhật thường xuyên, đồng thời các tổ chuyên môn cập nhật đề và đáp án của các bài kiểm tra định hoặc các bài viết về chuyên môn được đăng tải trên website của trường; Tổ chức hợp đồng với Công ty Viettel sử dụng phần mềm SMAS trong việc quản lý hoạt động giảng dạy, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- Thực hiện đầy đủ những qui định về thu chi tài chính, sử dụng ngân sách nhà nước, chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với nhà giáo, cải thiện đời sống nhà giáo. Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại công văn số 997/ SGD&ĐT-GDTrH, ngày 24/7/2013 của Sở GD&ĐT.

III. Các yêu cầu chỉ tiêu cụ thể

1. Các danh hiệu thi đua đăng kí trong năm

- Về tập thể: Nhà trường đạt Tập thể Lao động xuất sắc; 09 tập thể Tổ Lao động tiên tiến;

- Về cá nhân: CSTĐ cấp Tỉnh: 01; CSTĐ cấp cơ sở: 10; LĐTT: 62; bằng khen của UBND Tỉnh: 01; bằng khen của Bộ GD: 02, giấy khen của GĐ Sở GD&ĐT Gia Lai: 05.

2. Chỉ tiêu phát triển trường lớp:

- Tỷ lệ duy trì sĩ số: trên 95%.

- CB, GV:100% đủ cho các hoạt động dạy học, giáo dục, quản lý.

- CSVC, TBDH: Đáp ứng tốt cho hoạt động nhà trường, đề nghị xây dựng khu phòng chức năng đạt chuẩn, nhà đa năng.

3 Chỉ tiêu phát triển chất lượng dạy học:

- Học nghề phổ thông: 100% học sinh tham gia học nghề. Kết quả xếp loại học nghề của học sinh: đạt 100% từ TB trở lên.

- Tỉ lệ xếp loại trên TB ở các bộ môn trên 70%.

- Tỉ lệ xếp loại Học lực HS trên TB: hơn 85%; trong đó xếp loại Khá: trên 30% Giỏi đạt 5%; tỉ lệ lên lớp trên 95%;

- Duy trì tỉ lệ tốt nghiệp THPT trên 98%.

*Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh hằng năm:

- Hạnh kiểm khá, tốt: đạt ít nhất 92%

- Tỷ lệ học sinh bị kỷ luật buộc thôi học có thời hạn không quá 1% .

4 Chỉ tiêu phát triển chất lượng giáo dục:

- Tăng cường số lượng và chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: hoạt động ngoại khóa, thi văn nghệ, thể thao, Tham gia giải Việt Dã Báo Gia Lai.

- Duy trì giải quốc gia, số lượng giải học sinh giỏi cao hơn năm học 2016-2017.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch xây dựng trường học xanh- sạch- đẹp- an toàn.

- Đảm bảo ANHĐ, ngăn chặn các vi phạm ATGT, các tệ nạn xã hội, bạo lực thâm nhập học đường; giảm số HS vi phạm kỉ luật xuống dưới 1%.

IV. Các giải pháp chính

1. Duy trì đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua khác. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục pháp luật cho học sinh.

2. Chấn chỉnh nề nếp kỷ cương, đổi mới cơ bản công tác thi đua khen thưởng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

3. Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, tổ chức, sắp xếp thực hiện nghiệm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sự điều hành chuyên môn trong nhà trường, ngăn chặn và khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.

4. Chỉ đạo cho tổ/nhóm chuyên môn xây dựng chương trình dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của nhà trường. Sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học trong chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh thành những bài học mới, có thể chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục và bổ sung các hoạt động giáo dục khác vào chương trình hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học.

5. Tăng cường chất lượng sinh hoạt của Tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn trên trang web “Trường học kết nối”; mỗi tổ sinh hoạt ít nhất 01 chuyên đề/ tháng; mỗi học kỳ giáo viên phải đăng tải ít nhất 01 sản phẩm sinh hoạt chuyên môn; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới soạn giảng theo yêu cầu “định hướng phát triển năng lực học sinh” ... Tổ chức tốt đợt thao giảng chọn giáo viên giỏi cấp trường, tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, thông qua hoạt động này để nâng cao chất lượng dạy và học. Quản lý chặt chẽ hơn nữa việc học phụ đạo của học sinh và việc dạy phụ đạo của giáo viên.

6. Tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng nghiệp, giúp học sinh 12 chọn ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân và nhu cầu của xã hội. Củng cố lại các hoạt động ngoài giờ lên lớp bảo đảm: Thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp, tập trung giáo dục về trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền, giáo dục và áp dụng các biện pháp phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đẩy mạnh hoạt động giáo dục môi trường và hoạt động văn nghệ thể dục, thể thao.

7. Tổ chức dạy thêm trong trường củng cố kiến thức cho học sinh 10, 11 và ôn thi tốt nghiệp cho học sinh 12 theo nguyện vọng và năng lực của mỗi học sinh. Tổ chức các lớp phụ đạo “chống liệt” cho học sinh 12 ở từng môn học.

9. Xây dựng ma trận, ra đề chung và thực hiện kiểm tra tập trung với 8 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Văn, Tiếng Anh. Các môn còn lại tổ chức kiểm tra tại lớp, tuy nhiên vẫn tuân thủ nghiêm túc quy trình kiểm tra được quy định trong nội quy của nhà trường. Triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. GV chấm bài kiểm tra tự luận phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

10. Tổ chức kiểm tra khảo sát năng lực học sinh vào đầu năm học để lọc ra các học sinh yếu, kém và tổ chức phụ đạo, giúp đỡ các em nắm được những kiến thức cơ bản của các môn học.

11. Sử dụng sổ điểm điện tử, từng môn phải có lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và lịch cập nhật điểm. Tổ trưởng chỉ đạo giáo viên cập nhật điểm đúng thời gian quy định và hiệu trưởng khóa các cột điểm, tránh tình trạng tự chỉnh sửa điểm.

12. Phối hợp với các xã thị trấn trong địa bàn có học sinh tham gia học tại trường để có biện pháp bảo đảm về an ninh học đường, an toàn giao thông để học sinh an tâm theo học.

13. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học. Đảm bảo các công việc thực hiện nhanh, chính xác, hiệu quả và chất lượng.

 

F. KẾ HOẠCH CỤ THỂ CÁC CÔNG VIỆC TRONG NĂM HỌC

1. Tháng 7/2017:

- Tuyển sinh vào 10 năm học 2017-2018.

-Tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên theo công văn triệu tập của Sở giáo dục.

- Xây dựng chương trình dạy học năm học 2017-2018.

2. Tháng 8/2017:

- Bồi dưỡng chính trị hè, lớp đối tượng 5, chuyên môn cho cán bộ, giáo viên.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học;

- Cung ứng văn phòng phẩm và lập hồ sơ, sổ sách, kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ.

- Thành lập các Tổ, Bộ phận, Hội đồng trong nhà trường; phân công chuyên môn, kiêm nhiệm cho CB, GV, bổ nhiệm cán bộ.

- Tổ chức thi lại cho học sinh khối 10,11. Biên chế lớp cho năm học 2017-2018.

- Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên. Tham gia kiểm tra các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên.

- Các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng các chuyên đề dạy học theo công văn 5555.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn của nhà trường, của tổ chuyên môn. Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên môn nội bộ. Thống nhất lịch kiểm tra thường xuyên, định kì của các môn.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hằng năm của nhà trường, của từng GV.

- Tổ chức thi nghề Tin học cho học sinh khối 11 lên 12.

- Phân công chuyên môn, kiêm nhiệm cho CB, GV.

- Xếp thời khoá biểu toàn trường và thời khóa biểu dạy bổ túc.

- Học sinh toàn trường tựu trường vào ngày 22/8/2017. Ổn định nề nếp, tác phong, đồng phục học sinh; Phổ biến nội quy, quy chế, điều lệ trường THPT. Phổ biến ATGT, ANHĐ đến toàn thể HS.

- Tiến hành giảng dạy theo kế hoạch năm học từ 28/8/2017.

3. Tháng 9/2017

- Tổ chức Khai giảng năm học mới 2017-2018.

- Tổ chức hội nghị CB công chức và ký cam kết thi đua năm học 2017-2018. Thực hiện công tác công khai các vấn đề như: Cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục; Công khai thu chi tài chính, ...

- Đại hội Ban đại diện cha mẹ học sinh và Hội nghị Hội khuyến học của trường đầu năm học.

- Triển khai và duyệt nội dung kế hoạch năm học của Tổ chuyên môn Nhà trường và các bộ phận.

- Bàn giao CSVC và thiết bị dạy học cho các lớp và các tổ, nhóm chuyên môn.

- Kiểm tra các loại sổ sách liên quan đến công tác chủ nhiệm, hồ sơ học sinh;

- Tổ chức Đại hội Đoàn trường, Hội nghị Hội chữ thập đỏ.

- Tổ chức thi tìm hiểu điều lệ trường phổ thông cho học sinh khối 10.

- Tổ chức thi pháp luật học đường tháng 9.

- Giảng dạy theo đúng kế hoạch của nhà trường.

- Triển khai dạy thêm, học thêm trong trường, dạy ôn thi tốt nghiệp cho HS 12.

- Các tổ lập đội tuyển học sinh, lên kế hoạch bồi dưỡng các môn.

- Kiểm tra chất lượng đầu năm theo kế hoạch của Sở.

- Ban giám hiệu kiểm tra hồ sơ chuyên môn của các Tổ chuyên môn lần 1.

- BGH phối hợp với các tổ trưởng kiểm tra hồ sơ của cán bộ, giáo viên lần 1. Tiến hành kiểm tra toàn diện, chuyên đề, đột xuất giáo viên theo kế hoạch đã duyệt.

- GV được phân công tổ chức hoạt động Hướng nghiệp, tổ chức hoạt động NGLL giúp HS tìm hiểu về các ngành nghề tháng 9

- Các tổ đăng kí thao giảng dự giờ thăm lớp, mỗi tổ ít nhất 02 tiết.

- Cán bộ, giáo viên đăng kí danh hiệu thi đua cho năm học 2017-2018, đăng kí đề tài viết sáng kiến kinh nghiệm ,đề tài NCKHSP ƯD.

- Tiếp tục triển khai đề tài nghiên cứu khoa học dành cho HS trung học (Tổ Sinh)

- Hoàn thiện sổ điểm trên phần mềm quản lí điểm điện tử (SMAS).

4. Tháng 10/2017

- GV và HS nghiêm túc thực hiện nội quy của nhà trường, dạy học theo đúng kế hoạch.

- Triển khai cho GV viết SKKN theo đề tài đã đăng kí.

- Tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường, bồi dưỡng HSG theo kế hoạch.

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề, đột xuất GV theo kế hoạch.

- BGH lấy phiếu thăm dò của HS về chất lượng dạy học chính khóa, dạy thêm trong trường trên từng lớp học.

- GV được phân công tổ chức hoạt động Hướng nghiệp, tổ chức hoạt động NGLL giúp HS tìm hiểu về các ngành nghề tháng 10.

- Tổ Văn – Sử -Địa –GCCD – Tiếng Anh + Đoàn trường tổ chức ngoại khoá cho học sinh toàn trường.

- Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2017-2018” để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Tổ chức cuộc thi dạy học tích hợp + vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn cấp trường để chọn đề tài chuẩn bị cho cuộc thi cấp Tỉnh.

- Sinh hoạt chuyên môn các cụm trường theo kế hoạch của Sở GDĐT.

- Tiếp tục triển khai đề tài nghiên cứu khoa học dành cho HS trung học, (Tổ Hoá)

- Rà soát trên từng môn học, tổ chức thi HSG cấp trường, lập đội tuyển học sinh tham gia kì thi chọn đội tuyển HSG dự thi cấp tỉnh.

5. Tháng 11/2017

- Giảng dạy theo đúng kế hoạch của nhà trường.

- Thực hiện dạy thêm, học thêm trong trường, dạy ôn thi tốt nghiệp cho HS 12.

- Dạy bồi dưỡng HSG, dạy bồi dưỡng Casio theo kế hoạch. Tổ chức thi lọc để chọn đội tuyển tham gia kì thi cấp Tỉnh theo kế hoạch của Sở GD.

- Tiếp tục triển khai Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2017-2018” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- GV được phân công tổ chức hoạt động Hướng nghiệp, tổ chức hoạt động NGLL giúp HS tìm hiểu về các ngành nghề tháng 11.

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề, đột xuất GV. Kiểm tra công tác GVCN theo kế hoạch.

- Nộp đề tài KHKT về Sở GD theo kế hoạch của Phòng phổ thông.

- Các tổ chuyên môn xét SKKN của các tổ viên.

- Sinh hoạt chuyên môn các cụm trường theo kế hoạch của Sở GDĐT.

- Các đề tài thi dạy học tích hợp+ vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn được trường chọn hoàn thiện để chuẩn bị cho cuộc thi cấp Tỉnh.

- Tổ chức kết nạp đoàn viên HS đợt 1.

- Phát động phong trào thi đua đăng kí tuần học tốt, giờ học tốt và hoa điểm 10 trong học sinh toàn trường nhân kỉ niệm ngày 20/11.

6. Tháng 12/2017

- Các bộ môn thống nhất đề cương, tổ chức ôn tập chuẩn bị cho Thi học kỳ 1.

- Tổ chức Thi học kỳ 1 theo lịch của Sở GD&ĐT, đánh giá xếp loại HL - HK học sinh.

- Kiểm tra nội bộ hoạt động chuyên môn theo kế hoạch. Chuyên môn trường phối hợp với tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện chương trình của GV trên từng lớp học.

- GV được phân công tổ chức hoạt động Hướng nghiệp, tổ chức hoạt động NGLL giúp HS tìm hiểu về các ngành nghề tháng 12.

- Hội đồng khoa học cấp trường chấm SKKN của GV.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án của GV toàn trường và kiểm tra hồ sơ CM của các tổ CM lần 2.

- Sinh hoạt chuyên môn các cụm trường theo kế hoạch của Sở GDĐT.

- Các đề tài thi dạy học tích hợp+ vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn được trường chọn tiếp tục hoàn thiện để chuẩn bị cho cuộc thi cấp Tỉnh.

7. Tháng 1/2018

- Sơ kết học kỳ 1, đánh giá thi đua - khen thưởng giáo viên nhân viên, học sinh học kỳ I, quán triệt phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2.

- Phân công chuyên môn, xếp thời khoá biểu học kỳ 2. GV nghiêm túc chấp hành nội quy của nhà trường.

- Tham gia cuộc thi KHKT dành cho HS trung học cấp Tỉnh.

- GV được phân công tổ chức hoạt động Hướng nghiệp, tổ chức hoạt động NGLL giúp HS tìm hiểu về các ngành nghề tháng 1.

- Tổ Toán, Lý, Hóa , Sinh, Tin + Đoàn trường tổ chức ngoại khoá cho học sinh toàn trường

- Thực hiện dạy thêm, học thêm trong trường, dạy ôn thi tốt nghiệp cho HS 12.

- Dạy bồi dưỡng HSG theo kế hoạch của nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn các cụm trường theo kế hoạch của Sở GDĐT.

- Nộp bài dự thi dạy học tích hợp+ vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn cấp Tỉnh.

8. Tháng 2/2018

- Toàn trường thực hiện đúng quy chế chuyên môn, giảng dạy đúng kế hoạch sau khi nghỉ Tết nguyên đán (12/02 đến 25/2).

- Sinh hoạt chuyên môn các cụm trường theo kế hoạch của Sở GDĐT.

- Các tổ đăng kí thao giảng chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

- Triển khai dạy thêm trong trường, bồi dưỡng HSG, ôn thi THPT Quốc gia.

- GV được phân công tổ chức hoạt động Hướng nghiệp, tổ chức hoạt động NGLL giúp HS tìm hiểu về các ngành nghề tháng 2.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo kế hoạch của Trưởng cụm.

- Kiểm tra toàn diện GV, các tổ chuyên môn. Kiểm tra công tác GVCN.

9. Tháng 3/2018

- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày QTPN 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Kiểm tra và Sửa chữa hồ sơ học sinh Khối 12.

- Hướng dẫn HS đăng ký môn thi THPT Quốc Gia năm 2018.

- Tham gia cuộc thi hùng biện Tiếng Anh dành cho HS, thi giải toán trên mạng cấp Tỉnh, thi Tiếng Anh trên mạng cấp Tỉnh.

- GV được phân công tổ chức hoạt động Hướng nghiệp, tổ chức hoạt động NGLL giúp HS tìm hiểu về các ngành nghề tháng 3.

- Kiểm tra việc ôn thi THPT Quốc gia trên các lớp 12.

- BGH lấy phiếu thăm dò của HS về chất lượng dạy học chính khóa, dạy thêm trong trường trên từng lớp học.

- Kiểm tra chuyên môn nội bộ GV. Kiểm tra công tác GVCN.

- Sinh hoạt chuyên môn các cụm trường theo kế hoạch của Sở GDĐT.

- Tổ chức kết nạp Đoàn viên học sinh đợt 2.

10. Tháng 4/2018

- Các tổ chuyên môn thống nhất đề cương và tổ chức ôn tập chuẩn bị thi học kỳ 2 cho học sinh.

- Ôn tập cho học sinh 12 tham gia kì thi THPT Quốc gia.

- Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 12, sửa chữa những sai sót, hoàn thiện hồ sơ để HS dự thi TN THPT.

- Hoàn thành và nộp hồ sơ thi THPT Quốc Gia năm 2018 về Sở GD&ĐT theo kế hoạch.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của GV trên từng lớp học.

- Xây dựng kế hoạch ôn tập, tổ chức Thi học kì 2 theo kế hoạch của Sở GD.

- Sinh hoạt chuyên môn các cụm trường theo kế hoạch của Sở GDĐT.

- GV được phân công tổ chức hoạt động Hướng nghiệp, tổ chức hoạt động NGLL giúp HS tìm hiểu về các ngành nghề tháng 3.

11. Tháng 5/2018

- Hoàn thiện hồ sơ học bạ của học sinh, đánh giá xếp loại học sinh học kỳ 2 và năm học.

- Kiểm tra, duyệt học sinh lên lớp, ở lại lớp, thi lại, rèn luyện hè, ký học bạ.

- Hoàn thiện hồ sơ học sinh 12 tham gia kì thi tốt nghiệp THPT 2018.

- Tập huấn cho CBGV, HS về quy chế thi, nghiệp vụ coi, chấm thi .

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án của GV toàn trường và kiểm tra hồ sơ CM của các tổ CM lần 3.

- Lập kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho HS 12 giai đoạn cuối.

- Tổ chức thi thử THPT quốc gia 2018 theo chỉ đạo của Sở GD.

- Tổng kết sinh hoạt chuyên môn cụm trường THPT năm học 2017-2018.

- Đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, giáo viên năm học 2017-2018.

- Hội nghị cha mẹ học sinh cuối năm.

- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hồ sơ, phương án tổ chức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT .

- Tổ chức lễ tri ân cho học sinh khối 12.

12. Tháng 6/2018

- Ôn tập cho HS 12 để củng cố kiến thức chuẩn bị thi THPT Quốc gia.

- Tổ chức thi thử THPT quốc gia 2018 theo chỉ đạo của Sở GD.

- Chuẩn bị nhân sự coi thi, chấm thi THPT quốc gia.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng GV cốt cán cấp Tỉnh do Bộ GD tổ chức theo kế hoạch của Sở GD.

- Chuẩn bị các hoạt động trong hè: ôn tập, dạy nghề, tham quan,...

- Tổ chức tuần lễ xanh hè 2018.

13. Tháng 7/2018

- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho HS cuối cấp .

- Tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019.

- Chuẩn bị các loại hồ sơ thi nghề cho hs khối 11 năm học 2017-2018.

- Chuẩn bị công tác dạy và học trong năm học mới.

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 của nhà trường. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh không hợp lí; các tổ, giáo viên có thể trao đổi góp ý trực tiếp về Ban giám hiệu để điều chỉnh bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

   Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Chi bộ, BGH (để chỉ đạo);

- Các TT CM (để th/hiện);                                                        NGUYỄN THỊ HUỆ

- Website Trường;

- Lưu: VT, Hồ sơ CM.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 130
Tháng 07 : 2.170
Năm 2020 : 50.444