Công nhận xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" giai đoạn 2014-2017
Văn bản liên quan