Phong trào thi đua chuyên đề "nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018

          SỞ GD & ĐT GIA LAI                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: / KH-THPTTC                                                                         Chư Sê, ngày 01 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua chuyên đề

“Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018”

 

 

Căn cứ công văn 1974/SGDDT –VP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Sở GD-ĐT Gia Lai về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018”;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2016-2017 và tình hình thực tế của nhà trường. Trường THPT Trường Chinh lập kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018” như sau:

A. TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 2016-2017

I. Kết quả thực hiện phong trào thi đua

Trong năm học 2016-2017, thực hiện công văn số 1958/SGDĐT-VP ngày 24/10/2016 về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề "Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017"; trường đăng kí chỉ tiêu tốt nghiệp cần đạt được là trên 85%.

Mặc dù chất lượng học sinh tuyển vào lớp 10 không cao, số lượng học sinh người dân tộc thiểu số khá nhiều lại tập trung trên các địa bàn khó khăn. Năm học 2016-2017 nhà trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên trẻ, thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như trong công tác giáo dục học sinh nhưng dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, của Ban Giám hiệu, tập thể nhà trường đã khắc phục khó khăn và đã đạt được tỉ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia 2017 là 97,41%, đứng thứ 24/47 trường trong toàn tỉnh (tính cả thí sinh tự do), trong đó 182 học sinh lớp 12 của trường tham gia thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 đều đậu tốt nghiệp.

So với năm học 2015-2016, trường đạt tỉ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 là 83,7%, đứng thứ 39/46 trường trong toàn tỉnh, là một trong 10 trường có tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp thấp nhất Tỉnh. Như vậy đã có sự tiến bộ vượt bậc, thành quả này là công sức nỗ lực của toàn thể cán bộ giáo viên toàn trường.

II. Khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua

  1. Khen thưởng tập thể

Trường được nhận bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018”.

  1. Cá nhân

Nhà trường có 04 cá nhân được Giám đốc Sở giáo dục Gia Lai tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018”.

  1. Ông Nguyễn Tất Đồng giáo viên chủ nhiệm 12A5.
  2. Ông Phan Văn Chi giáo viên chủ nhiệm 12A4.
  3. Bà Đậu Thị Thanh Hoa giáo viên dạy môn GDCD
  4. Bà Trương Thị Hiền giáo viên dạy môn Địa lý.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2017 -2018

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018; động viên cán bộ, giáo viên và học sinh hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017, 2018.

- Tạo bước chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, giảng dạy giáo dục học sinh; ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng vì học sinh trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; đẩy lùi những suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống…nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018.

- Qua phong trào thi đua chuyên đề, phát hiện nhân tố mới, các cá nhân tập thể điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh để nhân rộng trong toàn trường, góp phần xây dựng nhà trường phát triển bền vững, toàn diện.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua chuyên đề phải trở thành động lực thực sự cho sự phát triển; có tác dụng khích lệ, lôi cuốn, cổ vũ đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh hăng say làm việc, học tập, phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải phong phú, thiết thực, đảm bảo tính tự giác, sát với điều kiện thực tế của nhà trường. Qua phong trào phát hiện thêm nhiều nhân tố mới, điển hình mới trong giảng dạy và học tập để nhân rộng trong toàn trường.

II. CHỈ TIÊU, NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP.

1. Chỉ tiêu:Phấn đấu đạt tỉ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 của nhà trường trên 98,41% (năm 2017: 97,41%).

2. Nội dung, giải pháp triển khai thực hiện

2. 1.Thực hiện tư vấn phân ban theo tinh thần tự nguyện của học sinh

Ngay từ đầu năm học, nhà trường cho học sinh đăng kí tổ hợp môn tham gia thi tốt nghiệp THPT với 02 lớp đăng kí thi tổ hợp tự nhiên và 03 lớp thi tổ hợp xã hội, tổ chức thi khảo sát chất lượng đối với học sinh 12. Từ đó, biên chế lớp học theo năng lực của học sinh. Bố trí giáo viên có năng lực tốt, tinh thần trách nhiệm cao, dạy lớp 12, đặc biệt là đối với các lớp có lực học trung bình, yếu.

2.2.Đột phá trong công tác chủ nhiệm lớp, đăng kí tỉ lệ đậu tốt nghiệp với từng cá nhân từ đầu năm học

Sau khi thống kê điểm kiểm tra chất lượng theo đề chung của Sở GVCN hướng dẫn học sinh đăng kí các con điểm dự kiến theo mẫu nhà trường gửi, trong bảng đăng kí có chữ kí của phụ huynh học sinh. Sau khi có bảng đăng kí của học sinh GVBM giảng dạy trên từng lớp đăng kí điểm dạy lớp mình được phân công theo mẫu.Các tổ chuyên môn đăng ký tỉ lệ chất lượng học sinh ở kì học 1, đăng kí có điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 đạt từ 4 điểm trở lên; cam kết không có học sinh dưới 2 điểm.

Cuối học kì I, trên cơ sở điểm thi học kì I, điểm TBM học kì I, điểm TB từng môn của HKI, nhà trường cho học sinh đăng kí kết quả dự kiến đạt được của điểm TBM môn, điểm TB các môn cả năm cùng với điểm số môn thi học sinh đăng kí trong kì thi THPT quốc gia 2018. Từ đó, GVCN cùng với học sinh xác định được điểm thi cần phải đạt được của mỗi môn trong kì thi THPT quốc gia 2018 để có thể đậu tốt nghiệp THPT.

Hiệu trưởng khoán chất lượng cho tổ bộ môn. Từ đó tổ chuyên môn giao trách nhiệm cho giáo viên bộ môn dạy 12. Kết quả học tập của học sinh 12 là một trong những căn cứ để xếp loại thi đua cuối năm.

2.3. Tuyên truyền đề án thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

BGH nhà trường tổ chức Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về Phương án thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 đến từng học sinh, phụ huynh học sinh ngay khi có công văn chỉ đạo của Bộ và Sở Giáo dục Gia Lai.Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn thi phù hợp dựa trên phương án thi tốt nghiệp. Sau đó nhà trường định hướng cho học sinh cách học sao cho hiệu quả trong tháng ôn tập cuối. Thành lập Ban tuyển sinh hướng dẫn học sinh cách thức làm hồ sơ.

2.4. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình dạy học, thay đổi số tiết tự chọn là Toán – Văn – Anh văn và môn tự chọn nhằm rèn luyện, trau dồi kĩ năng, tránh những giờ học nặng về kiến thức lí thuyết. Bổ sung các chủ đề dạy học tích hợp thiết thực, nhất là tích hợp kiến thức thực tiễn, phù hợp, khơi gợi được hứng thú học tập của học sinh.

Rà soát chương trình dạy học tất cả các môn thi THPT quốc gia, tránh bỏ sót chương trình: lưu ý những phần có thể ra trong đề thi trắc nghiệm. Điều chỉnh chương trình dạy ôn tập của học sinh khối 12, phương pháp dạy học, học và kiểm tra đánh giá theo lộ trình: năm 2018, nội dung thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12; từ năm 2019 trở đi, nội dung thi nằm trong chương trình cấp THPT. Thiết kế mỗi bài dạy phải có phần câu hỏi và bài tập dạng trắc nghiệm định hướng cho học sinh cách học đáp ứng yêu cầu Kỳ thi THPT quốc gia từng năm. Sau mỗi tiết dạy, GVBM cung cấp bài tập trắc nghiệm cho học sinh ôn tập.

Đối với môn Văn và môn Tiếng Anh tiếp tục thực hiện kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị "Đổi mới soạn giảng và kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh cấp THCS, THPT và Nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngữ Văn cấp THPT năm học 2016-2017" trong CV số 1987/TB-SGDĐT của Sở GD&ĐT Gia Lai, ngày 26/10/2016.

2.5. Đưa ra biện pháp chống liệt cho các em học sinh yếu
Nhà trường tổ chức kiểm tra để phân loại học sinh, trên cơ sở kết quả kiểm tra đó, nhà trường tiến hành tổ chức phụ đạo cho những em học sinh yếu. Những em có nguy cơ hỏng tốt nghiệp.Tổ chức dạy phụ đạo học sinh yếu, kém đối với học sinh khối 12 cụ thể như sau:

Học kì 1, giao cho giáo viên bộ môn có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở, phụ đạo học sinh mà thầy cô dạy; Cuối học kì I, GVBM phối hợp bảng theo dõi học sinh trong các buổi học ôn thi THPT với kết quả học tập chính khóa để báo cáo kết quả phân loại học sinh ra theo năng lực về BGH. GVBM đề xuất danh sách các học sinh có nguy cơ bị điểm thi tốt nghiệp dưới 3 điểm, có nguy cơ hỏng tốt nghiệp về BGH, từ đó nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức phụ đạo để củng cố kiến thức cho HS.

Sang học kì 2, giáo viên bộ môn lập danh sách dạy riêng vào các buổi học sinh rảnh tiết, dạy 08 môn thi tốt nghiệp. Việc dạy phụ đạo đối tượng học sinh không thu tiền của học sinh.

2.6. Quán triệt, kiểm tra sát sao việc dạy ôn thi THPT đối với khối 12

+ Các tổ chuyên môn biên soạn tài liệu ôn tập THPT quốc gia có thêm các phần của khối 11, biên soạn 10 đề thi minh họa theo cấu trúc đề thi mẫu của Bộ GDĐT đã ban hành, làm tư liệu cho học sinh ôn tập. Đồng thời gửi tài liệu về Chuyên môn trường quản lí theo địa chỉ mail: hoantruongchinh@gmail.com, theo 03 đợt như sau:

- Đợt 1: Tài liệu ôn tập nội dung kiến thức học kì I, thời hạn chậm nhất ngày 30/11/2017.

- Đợt 2: Tài liệu ôn tập nội dung kiến thức học kì II,, thời hạn chậm nhất ngày 28/2/2018.

- Đợt 3: đề thi minh họa, thời hạn chậm nhất ngày 30/3/2018.

+ Đổi mới cách dạy tiếp cận kì thi THPT quốc gia 2018.

+ GVBM phải nắm được năng lực của từng học sinh trong lớp học thêm. Tăng cường kiểm tra về kiến thức, thái độ và phương pháp học để phân loại năng lực của HS cho sát đối tượng. Giáo viên cần đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đảm bảo trên 1 tiết dạy học sinh nào cũng phải tích cực học tập, phát huy hết khả năng của mình để chiểm lĩnh kiến thức.

+ GVBM, TTCM tổ chức kiểm tra kết quả học tập từng chuyên đề 04 tuần/ lần, báo cáo lãnh đạo nhà trường về sự tiến bộ của học sinh. Đồng thời, GVBM, GVCN luôn theo dõi thái độ và ý thức chấp hành nề nếp, nội quy của học sinh trong các giờ học ôn thi.

+ Tổ chức kiểm tra chất lượng học sinh hằng tháng và tổ chức thi thử cho các em 2 lần, chấm và cung cấp điểm thi thử đến PHHS để cùng nhau phối hợp giúp các em có kì thi tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất.

+ Tổ chức thi thử THPT Quốc gia 2 lần. Thống kê tỉ lệ, lập bảng tính xét tốt nghiệp, tìm ra các học sinh bị liệt và hỏng tốt nghiệp để phụ đạo thêm.

2.7. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và phụ huynh học sinh

- Phối hợp với Công đoàn nhà trường tiếp tục thực hiện các phong trào nhằm hỗ trợ cả về vật chất lẫn tình thần cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập nhằm "Tiếp bước các em đến trường" ví dụ như phong trào: “Cùng em tiếp bước đến trường” để trao tặng học bổng cho học sinh.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên nhà trường thực hiện các phong trào như: Phong trào Hoa điểm 10; Vượt khó học tập; Xây dựng “Vườn rau thanh niên”; quyên góp sách vở cũ, sách đọc thêm, máy tính bỏ túi cũ; giáo dục kĩ năng sống, thực hiện pháp luật, ATGT, …

- Phối hợp với Chi Hội khuyến học vận động các doanh nghiệp và các tổ chức đứng chân trên địa bàn thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài để khen thưởng động viên kịp thời các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh gặp nhiều khó khăn trong học tập…

- Phối hợp với Ban đại diện CMHS của trường, Ban đại diện CMHS của từng lớp thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình, động viên, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, tới nhà HS động viên các em có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường. Phối hợp với gia đình học sinh kiểm tra việc đi học, tỉ lệ chuyên cần của các em, sử dụng các biện pháp giáo dục tích cực, biện pháp vận động phù hợp đưa các em tiếp tục đến trường, giúp các em tự tin và có tư tưởng, thái độ tốt hơn trong học tập. Gửi tin nhắn thông báo tình hình học tập của học sinh về cho phụ huynh hằng tuần, qua đó GVCN phối hợp với phụ huynh nhắc nhở, uốn nắn những học sinh hay vi phạm chấp hành nội quy trường lớp.Họp PHHS định kì vào giữa, cuối học kì 1, học kì 2 để phối hợp giáo dục học sinh. Khi có việc cần trao đổi, phối hợp với PH thì GVCN có thể mời hộp đột xuất.

GVCN phối hợp với GVBM nắm bắt kết quả học tập, ý thức của học sinh, từ đó thông báo tình hình học tập của học sinh tại trường về cho gia đình vào mỗi cuối tháng và phối hợp với gia đình giáo dục học sinh tiến bộ trong học tập.

2.8. Thành lập “Ban tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ cho các em học sinh khối 12 trong suốt thời gian thi
Nhà trường đã giao Đoàn thanh niên thành lập Ban tiếp sức mùa thicho học sinh trước kì thi. Ban tiếp sức mùa thi có nhiệm vụ đến thăm nhà các học sinh học yếu hoặc có hoàn cảnh khó khăn để động viên tinh thần, nắm bắt tình hình chỗ ăn, chỗ ở, phương tiện đi lại trong thời gian thi để từ đó nhà trường có biện pháp giúp đỡ kịp thời, vệ sinh cảng quan môi trường trước kì thi và sau mỗi ngày thi.
BGH tổ chức cho các em học tập quy chế thi thật nghiêm túc để tránh tình trạng các em bỡ ngỡ, mắc lỗi khi bước vào phòng thi. Động viên và hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh, đặc biệt là các em người dân tộc thiểu số, việc làm này sẽ góp phần tiếp thêm sức mạnh, nghị lực, sự tự tin cho các em trong suốt quá trình thi.

III. TỔNG KẾT, KHEN THƯỞNG

-Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua vào cuối học kì 1, cuối năm. Đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời.

- Căn cứ vào kết quả thi đua và thành tích của các tập thể cá nhân đạt được trong Phong trào “Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018”, Hội đồng thi đua nhà trường xem khen thưởng, tuyên dương những giáo viên có kết quả thi đua tốt, đồng thời phê bình những giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ.

- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua về Sở GDĐT (qua văn phòng Sở) trước ngày 15/8/2018. Đề nghị Sở GDĐT Gia Lai khen thưởng các cá nhân và tổ chuyên môn thực hiện tốt và đạt tỉ lệ cao về chất lượng môn học mà mình giảng dạy trong Kỳ thi lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018.

 

Trên đây là nội dung kế hoạch phát động phong trào “Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018”. BGH nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn cứ vào tình hình thực tiễn, chủ động tổ chức thực hiên phong trào thi đua phù hợp nhằm đạt được kết quả cao nhất.

 

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT Gia Lai (để báo cáo);

- Ban giám hiệu;

- Các Tổ CM, bộ phận, đoàn thể trường;

- Lưu CM, VP.

Lượt xem: 2.721
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 72
Hôm qua : 510
Tháng 12 : 581
Năm 2023 : 63.796